مدیر مسئول


دکتر محمد رضا نیلی احمد آبادی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

 • nili1339gmail.com

سردبیر


دکتر حسن ملکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی درسی

 • malaki_cuyahoo.com

دبیر تخصصی


دکتر محبوبه خسروی دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • khosravi12myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر پروین احمدی دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

 • pahmadialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی زوارکی استاد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 • ezaraiiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا صادقی استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه‌ریزی درسی

 • sadeghi.edugmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا عصاره دانشیار/ دانشگاه شهید رجائی

برنامه‌ریزی درسی

 • alireza_assarehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محبی استاد گروه برنامه ریزی درسی ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

 • mohebbiarryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن ملکی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی درسی

 • malaki_cuyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

 • nimroozbasu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مصطفی قادری دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

برنامه‌ریزی درسی

 • mostafaghaderi5252gmail.com

ویراستار انگلیسی


سارا کثیری دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه درسی

 • sara.kasirigmail.com