نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر معرفی برنامه‌درسی جدیدی به نام برنامه‌درسی‌دانشجو می‌باشد. این مطالعه از حیث نوع بنیادی از حیث رویکرد توصیفی_تحلیلی و از نوع طرح‌های آمیخته اکتشافی است. ابزار در بخش کیفی مصاحبه بازپاسخ و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد. جامعه در بخش کیفی هشت نفر از صاحبنظران تعلیم‌و‌تربیت و در بخش کمی 100 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشند. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش سیستماتیک در تئوری داده بنیاد و در بخش کمی از آزمون فریدمن استفاده شد. در مجموع چهار مولفه محوری از مصاحبه‌های انجام گرفته بدست آمدند: ویژگی‌های برنامه‌درسی‌دانشجو؛ عناصر اصلی آن شامل دانشجو، استاد و سازمان؛ گام‌های موثر در شکل‌گیری؛ و موانع و چالش‌های شکل‌گیری این برنامه‌درسی. کد گزینشی بدست‌آمده عبارتست از: عناصر اصلی این برنامه‌درسی. همچنین رتبه‌بندی مولفه‌های مربوط به دانشجو به ترتیب نزولی عبارتند از: مولفه‌های روان‌شناختی‌و‌انگیزشی، فراشناختی، اجتماعی و مهارتی. نتایج نهاییِ بدست آمده وجه متمایز‌کننده این برنامه‌‌درسی را نقش آفرینیِ فعال دانشجو در جهت‌گیری و هدفگذاری مستمر برای خود دانسته که در این مسیر از دو عنصر اصلی دیگر یعنی استاد و دانشگاه استفاده لازم را می‌برد. در تعریفی مقدماتی برنامه‌درسی دانشجو فرآیند منظم و هدفمندِ تصمیم‌گیری، هدفگذاری و آینده‌نگریِ دغدغه‌مند دانشجوست که در آن از ویژگی‌های اساتید برتر و دانشگاه‌ها استفاده می‌کند و عنصر کیفیت در همه عناصر اصلی و جزئی آن شرطی اساسی می‌باشد. این برنامه‌درسی با فارغ التحصیل شدن دانشجو و خروج او از دانشگاه پایان نمی‌پذیرد بلکه ادامه داشته و با تثبیت آن در فرد، به نوعی یادگیری خود-راهبر و هدفدار تبدیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and ranking the main components of the curriculum of college students

نویسنده [English]

  • Fatemeh Abadi

چکیده [English]

In order to introduce a new branch of curriculum, called “Curriculum of college students”, the present research has been accomplished in both practical and analytic approaches. The study type is basic research, in terms of approach it is analytical and also an exploratory mixed-type projects in which one qualitative and one quantitative techniques were utilized. Performing open-ended interviews with some experts in the field of “Education & Learning Programming” at university of Tehran, the 3-stages Strauss and Corbin method was used in qualitative part based on grounded Theory method. The Friedman test also was used in quantitative section by means of some questionnaires, filled out by graduated students. As a very first result, it was revealed that “Curriculum of college students” should be composed on the basis of four main criteria: (1) Features of the curriculum (overt and covert); (2) The main components (college student, faculty and university as an organization); (3) Stages of formation (basic factors and motivating factors, i.e. triggers); and (4) The obstacles and challenges through the formation.
Also the students related factors in descending order were introduced as psychological, motivational, metacognition, social and skillful components. As a considerable result of this analysis, one could say “Curriculum of college students” clearly declares the student active role in the orientation and goal setting on the path for themselves as a continuing process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum of college students
  • Friedman test
  • Higher education
  • Strauss and Corbin method