طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طبطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی بود. در این پژوهش، روش‌های تحلیل محتوای کیفی، روش اسنادی و روش توصیفی-استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت. نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده‌ها عبارت از 9 متخصص رشته برنامه درسی و 45 منبع در رابطه با برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. فنون گردآوری داده‌ها عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با متخصصان و تحلیل کیفی متون بود. داده‌های بدست آمده از مصاحبه‌ها و منابع متنی با روش کدگذار قیاسی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش، ویژگی‌های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را به ترتیب برای هدف، محتوا و فعالیت‌های یادگیری، روش و ارزشیابی بدست داد و الگوی اولیه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی طراحی شد. همچنین فرایند، مراحل و چگونگی ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، منتج از پژوهش‌های پیشین در رابطه با موضوع بود. الگوی مذکور پس از اعتباریابی توسط متخصصان و صاحب‌نظران و اعمال تعدیل‌ها، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش می‌تواند در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and validating of the competency-based curriculum model for MA in curriculum course

نویسنده [English]

  • Akbar Hedayati 1
چکیده [English]

Developing and validating of the competency-based curriculum model for MA in curriculum course The aim of this study was to develop and validate the competency-based curriculum model for MA in curriculum course. In this study, methods of qualitative content analysis, documentary research and descriptive-inferential were used. The sample for data collection is 9 curriculum experts and 45 documents in relation to competency-based curriculum that were purposefully selected. Data collection techniques were the individual semi-structured interviews with experts and the qualitative document analysis. The findings showed competency-based curriculum elements features according to the objectives, content, learning activities and evaluation methods, then primary model of competency-based curriculum designed. So the process, procedures and how to providing competency-based curriculum model, resulted from the preceding studies on the subject.This model was validated by experts and mediators that have been done. The results of this study could be used in designing competency-based curriculum
Keywords: model, competency-based curriculum, MA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • competency-based curriculum
  • MA