واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته: مفهومی نو برای پدیده‌ای آشنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته می‌باشد. این مفهوم آفرینی دارای دو کارکرد عمده می‌باشد: الف: کارکرد نظری که همان جلب توجه پژوهشگران و اندیشمندان به مبحث انتقال یادگیری در حوزه مطالعات برنامه درسی است، ب: کارکرد عملی که جلب توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان به لایه های مهم برنامه درسی و توجه به تمامی آنها در اقدامات عملی می‌باشد. بدین‌منظور راهبرد توسعه مفهومی که در زمرة ‌پژوهش‌های فلسفی می‌باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. جهت اعتبار سنجی تحلیل‌های صورت گرفته از معیار‌های تجویزی زیگر و نظرات خبرگان استفاده شده است. در نهایت نیز مفهوم برنامه درسی تبلور‌یافته در چارچوب پدیدة انتقال یادگیری تبیین و واکاوی شده و ابعاد، جلوه‌ها و راهبرد‌های آن تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstructing and Explaining the nature and Dimensions of the Crystallized Curriculum: A New Concept for a New Phenomenon

نویسنده [English]

  • Saeed Safaei Movahed
University of Tehran