بررسی مبانی نظری اندیشه‌های آیزنر و دلالت‌های تربیتی آن: با نقدی بر نظرات وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی پژِوهش حاضر بررسی مبانی نظری اندیشه های آیزنر ، یکی از متخصصان و صاحب نظران برجستۀ رشته برنامه ریزی درسی می‌باشد .در این راستا پس از اشاره‌ای مختصر به محورهای اصلی نظرات آیزنر، مبانی نظری اندیشه‌های وی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ضمن نقد برخی از اندیشه‌های وی تلاش شده تا با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی ، به هر دو موضوع، بپردازد. نتایج، حاکی از آن است که نوعِ نگاه به دین از سوی آیزنر، موجب برداشت وی مبنی بر عدم امکان تبدیل شدن دین به یک نظریه ی قابل دفاع می باشد. در صورتی که زمینه ورود اندیشه‌های گوناگون در دین وجود دارد و طرح ایدئولوژی جزمیت مذهبی از سوی خود وی، به عنوان یکی از ایدئولوژی‌های موجود، به دلیل همین تأثیرگذاری بوده است. همچنین با توجه به نوع نگاه آیزنر به برنامه درسی در غالب سه انگارۀ رفتارگرایانه، حل‌مساله و نتایج‌آشکار(زیباشناسانه) و تاکید وی بر رشد و تعالی تربیتی یادگیرنده، به نظر می‌رسد این نوع نگاه باید بر روی یک پیوستار باشد و در واقع، انگاره نتایج آشکار(بصیرانه، خلاقانه و زیباشناسانه) همان پارادایمی است که دین بر آن تاکید دارد. نتایج بررسی و تحلیل آرای آیزنر نشان می دهد که آیزنر ضمن توجه به سنت عمل‌گرایانه و به نوعی پیشرفت‌گرایی ، در زمره متفکران پست مدرن نیز می‌باشد. کلام آخر اینکه، فلسفه وی متاثر از دیویی ، وایت هد ، برودی و هربرت رید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Foundations of Eisner's ideas and their educational implication: criticizing some of his ideas

چکیده [English]

The main objective of this study was to investigate Eisner´s theoretical foundations thoughts one of the leading specialists and experts in curriculum studying. After a brief reference to the main axes of Eisner´s ideas, his theoretical foundations and their implications had been discussed. Then, while criticizing some of his ideas, we tried to address both subjects using analytical documents. Results indicate that Eisner´s approach to religion caused to his understanding that religion cannot turn into a tenable theory. Although there are backgrounds that different ideas can enter religion and religious dogmatism by his own ideology, as one of the existing ideologies, has been effective because of that. Also according to Eisner approach to curriculum in three ways, behaviorist idea, problem solving and result revealed aesthetic)) and his emphasis on growth and learner´s educational excellence, it seems that this view should be on a continuum. Actually the idea of revealing results (insightful, creative and aesthetic) is the same paradigm that religion emphasizes on. Results of the study show that according to Eisner´s attention to pragmatism and somehow progressivism, he is among postmodern thinkers as well. His philosophy was influenced by Dewey, Whitehead, Brody and Herbert Reed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Eisner
  • religious dogma
  • philosophical foundations
  • educational implication