نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 دانشگاه تهران

3 دانشکده دندانپزشکی البرز

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تجربیات تلفیق در برنامه‌درسی دوره دندانپزشکی عمومی در قرن بیست‌و‌یکم در دانشگاه‌های معتبر جهان و بهره‌گیری از آن برای بازنگری برنامه درسی در ایران است. روش پژوهش، کیفی از نوع تحقیق تاریخی است. ابتدا با مطالعات کتابخانه-ای و با تحلیل و تفسیر اطلاعات، انواع تلفیق در برنامه‌درسی دندانپزشکی برخی از دانشگاههای معتبر جهان بررسی وسپس تصویری از وضعیت ایران ارائه شد. در نهایت، راه‌های استفاده از تجربه جهانی برای بهسازی برنامه‌های درسی دوره دندانپزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد دو نوع تلفیق در برنامه‌های درسی دوره دندانپزشکی طی دهه اول قرن بیست‌ویکم اعمال شده است: تلفیق افقی و تلفیق عمودی. به لحاظ تعداد، موارد اعمال تلفیق عمودی دارای تعداد بیشتری است. مزایای تلفیق در دوره طولانی شش-ساله دندانپزشکی، بسیار قابل توجه می‌باشد. این مزایا از نگاه آموزشی به سهولت یادگیری، استمرار یادداری، سرعت یادآوری و دقت بکارگیری مربوط هستند که هر یک از آنها برای بازنگری برنامه‌های درسی این رشته کافی می‌باشند. علاوه بر این،اینگونه دلایل تجربی به همراه فشار همسویی با برنامه‌های جهانی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و انطباق با شرایط بازار کار، سبب شده است بازنگری برنامه‌های درسی بر اساس معیارهای تلفیق، امری ضروری و ناگزیر جلوه کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of integration experience of dental curriculum in the world prestigious universities and how to use it in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Safarnavadeh 1
  • Fariborz Mohamadi Farsani 2
  • Ahmad Jafari Ghavam Abad 3

چکیده [English]

The aim of this paper is to review integration experience in general dentistry curriculum in the world universities in the twenty-first century and advantage of it to review the same curriculum in Iran. In this study, a qualitative method is used. First, by library research and the analysis and interpretation of data, integration of the dental curriculum were some prestigious universities in the world. Then an image of the situation of Iran was present. In the end of, examined the ways of using international experience to improve the curricula of dental in Iran. Findings show that two types of dental curriculum integration in the first decade of the twenty-first century have been used: horizontal and vertical integration. In terms of numbers vertical integration has more used. Combining the benefits of a long period of six years in dentistry is very significant. It benefits from an educational perspective to facilitate learning, continuing retention, recall and precision speed related application, that each of them is sufficient to review the curriculum of the field. In addition, these empirical grounds, as well as alignment with international pressure and respond to social needs and adapt to labor market conditions, due to the revised curriculum is based on a combination of criteria, necessary and inevitable effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Curriculum
  • General dentistry course
  • Curriculum improvement
  • Horizontal integration
  • Vertical integration