تعداد مشاهده مقاله

67,006

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

56,732

نسبت مشاهده بر مقاله

1240.85

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1050.59

تعداد مقالات ارسال شده

304

تعداد مقالات رد شده

179

درصد عدم پذیرش

59

تعداد مقالات پذیرفته شده

54

درصد پذیرش

18

((به سامانه نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی خوش آمدید))

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 1-169