بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

  • پاک سرشت، محمد [1] عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یاری، بابک [1] دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  • یاری، خاطره [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کردستان