پژوهش های کیفی در برنامه درسی (QRIC) - اهداف و چشم انداز