پژوهش های کیفی در برنامه درسی (QRIC) - پرسش‌های متداول