پژوهش های کیفی در برنامه درسی (QRIC) - واژه نامه اختصاصی