آسیب‌شناسی برنامه درسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس الگوی (ADDIE) (مطالعه آمیخته تشریحی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات برنامه درسی دانشگاه تهران

2 برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی برنامه درسی دوره‌های آموزش نظام آموزش عالی بر اساس الگوی (ADDIE) بود. روش پژوهش ازلحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و ازنظر گرداوری داده‌ها جز پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته تشریحی بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کارشناسان، مدرسان و کارکنان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بودند که از بین آن‌ها 91 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان آموزشی (مدرسان و کارشناسان آموزش) بودند که 12 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و قاعده اشباع نظری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته‌ی 40 سؤالی بود که روایی آن توسط اساتید و متخصصان تائید و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 95% برآورد گردید. همچنین به‌منظور جمع‌آوری داده‌های بخش کیفی از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته که چارچوب سؤالات آن بر اساس نتایج تحلیل داده کمی تشکیل‌شده بود، استفاده و جهت بررسی روایی تفسیری آن از استراتژی بازخورد مشارکت‌کننده و همچنین جهت بررسی میزان اعتبار آن از فرایند مستندسازی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of curriculum of the In-service training courses employee of aerial university of science and tech of shahid satari based on the pattern (ADDIE) (Explanatory Blend Study)

نویسندگان [English]

  • behrooz rahimi 1
  • mohsen talbazedh 2
  • daryoosh mehri 2
1 curriculum
2 curriculum
چکیده [English]

The purpose of the present study was to study the pathology of curriculum of the In-service training courses employee of aerial university of science and tech of shahid satari based on the pattern (ADDIE). Research methodology in terms of target except applied research and in terms of data collection except combined research it was Kind of explanatory mixed. Statistical Society in quantitative sections of research of experts, instructors and participating staff in education courses were in service that the 91 people was selected as the sampleing. Statistical Society the Qualitative section of educational experts was) instructors and educational experts (that 12 people using Purposive Sampling method and theoretical saturation rule were selected as an example. To collect quantitative data from researchist questionnaire 40 questions made was used that the validity was confirmed by professors and specialists and its Reliability coefficient With cronbach's Alpha Method was estimated to be 95%.Also to collect qualitative data section from semi_organized interview that the framework of its question was formed based on the quantitative data analysis result the use and in order to Interpretative validity check of it Participant feedback strategy was used and in order to Reliability estimation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Curriculum
  • In-Service Training
  • ADDIE Pattern
  • aerial university of science and tech of shahid satari
تیرانداز، ابوالفضل؛ ابوطالب، جلالی. (1391). آسیب‌شناسی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان سازمان‌های دولتی. دومین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان‌ها، تهران: موسسه آفاق صنعت.
حیدری، حامد؛ نقش‌بندی، تحسین؛ توسلی، داود؛ علی پور، رحمان. (۱۳۹۱). آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بر اساس مدل هالتون، دومین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان‌ها، تهران: موسسه آفاق صنعت،
دیناروند، حسن. (1390). طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس. تهران: آییژ.
سجادی، سید محمدتقی؛ کیان، مرجان؛ صفایی موحد، سعید. (1393). آسیب‌شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش‌های ضمن خدمت سازمان آموزش‌وپرورش (مطالعه موردی استان خراسان رضوی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(2)، 1-24.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شعبانی، حسن. (1390). مهارت‌های آموزشی، روش‌ها و فنون تدریس. تهران: سمت.
عباسیان، عبدالحسین. (1385). اثربخشی دوره‌های آموزشی (مدل کرک پاتریک). تدبیر، شماره 170.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1383). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
فردانش، هاشم. (1392). طراحی آموزشی: مبانی، رویکردها و کاربردها. تهران: سمت.
فردانش، هاشم؛ کرمی، مرتضی. (1387). شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش‌های صنعتی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 2(8)، 106-131.
قنبری، سیروس؛ شمس مورکانی، غلامرضا؛ عارفی، محبوبه؛ زندی، خلیل. (1396). آسیب‌شناسی انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان‌های دولتی استان کردستان (یک پژوهش کیفی). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(12)، 1-27.
کرمی، مرتضی؛ فردانش، هاشم. عباسپور، عباس. معلم، مهناز. (1388). مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 2(3)، 9-30.
محمودی کوچکسرایی، علی‌اصغر؛ فراهانی، مهدی؛ رسته مقدم، آرش. (1394). آسیب‌شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‌شاخگی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(5). 27-51.
نصر اصفهانی، احمد. (1375). عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 29، 134-154.
نقش‌بندی، تحسین. (1392). آسیب‌شناسی عناصر برنامه درسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ایران‌خودرو بر اساس مدل اکر در سال 1391. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، برنامه‌ریزی درسی.
نلسون، آنابل. (1948). طراحی برنامه درسی (ترجمه: رضا پور، یوسف). (1394). تهران: سمت.
نوری، فیروز؛ پیدایی، میر مهرداد. (1389). آسیب‌شناسی آموزش کارکنان در سازمان‌ها. تهران: سیمای دانش.
نوروزی، داریوش؛ رضوی، عباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ مجیدی، داود. (1393). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(7)، 95-118.
 
Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach (Vol. 722). Springer Science & Business Media.
Brown, T C. & McCracken, M. (2009). Building a Bridge of Understanding. Journal of European Industrial Training, 33 (6): 492 – 512.
Chenijani, A. A. & Yaghoubi, N. M. (2013). Pathological approach to human resource management: Strategic approach to maintenance human resource and organizational commitment. International Journal of Organizational Leadership, 2(1), 38.
Gharhremani, M. & Khorasani, A. & Hashemi, M. (2015). The Pathology of In-service Training of staff of experts of shahid Beheshti University based on fpss model. Bulletin of Enviroment, Pharmacology and life Sciences, 4(8), 153-157.
Iqbak, KH. & Zafar, G. & Abbasib, M. (2009). Evaluation of the effectiveness of iNservice employees training course.Pakista.
Lee, W. W., & Owens, D. L. (2004). Multimedia-based instructional design: computer-based training, web-based training, distance broadcast training, performance-based solutions. John Wiley & Sons.
McArdle, G. E. (2010). Instructional design for action learning. AMACOM Div American Mgmt Assn.
Piskurich, G. M. (2015). Rapid instructional design: Learning ID fast and right. John Wiley & Sons.
Rothwell, W. J. & Kazanas, H. C. (2011). Mastering the instructional design process: A systematic approach. John Wiley & Sons.
Silber, K. H. & Foshay, W. R. (2009). Handbook of improving performance in the workplace, instructional design and training delivery (Vol. 1). John Wiley & Sons