تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت‌ هنری در دوره اول متوسطه براساس عناصر برنامه‌درسی کلاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و استخراج علل شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری در دوره اول متوسطه و مقایسه دیدگاه مدیران و دبیران در این زمینه بوده‌است. روش پژوهش، ترکیبی است. نمونه آماری شامل متخصصان برنامه‌درسی و کارشناسان آموزش هنر و همچنین مدیران مدارس دوره اول متوسطه و دبیران درس فرهنگ‌وهنر بودند که به ترتیب به صورت هدفمند و تمام شماری انتخاب شدند. نخست علل شکاف از طریق تحلیل منابع ملی و بین‌المللی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با متخصصان برنامه‌درسی و کارشناسان آموزش هنر و براساس عناصر برنامه‌درسی کلاین شناسایی و استخراج شد. سپس با استفاده از این علل، پرسشنامه‌ای طراحی شده و در اختیار مدیران و دبیران قرار گرفت. نتایج، منجر به شناسایی و استخراج 79 علت شد که از این میان تنها در عنصر محتوا تفاوت معناداری بین نظر مدیران و دبیران وجود داشت. با توجه به این علل، جهت کاهش شکاف بین نظر و عمل تربیت هنری، تجدیدنظر در تدوین عناصر برنامه‌درسی به‌ویژه در زمینه محتوای آموزشی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of the Causes of the Gap between Theory and Practice in Lower Secondary Artistic Education based on the Elements of Klein's Curriculum

نویسندگان [English]

  • mohammad firoozi 1
  • mohammad Seifi 1
  • ali Hosseinimehr 2
  • alireza faghihi 1
1 Islamic Azad University, Arak Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Takestan Branch, Iran
چکیده [English]

The present study aimed at identifying and extracting the causes of gap between theory and practice of artistic education in the junior secondary education and comparison of managers and teachers’ opinions in this regard. The mixed-method approach to research was adopted. The sample consisted of curriculum specialists, art education experts, junior secondary managers and art-culture teachers. First, the causes of gap were identified and extracted through analyzing national and international resources, interview with curriculum specialists and art education experts based on the elements of Klein’s curriculum. Then according to these causes, a questionnaire was designed and administered to the managers and teachers. The results of the analysis in the first run led to identification and extraction of 79 causes, among which there was a significant difference between the managers and teachers’ opinions with regard to the element of content. Accordingly, experts of the Organization of Research and Educational Planning are suggested striving to revise the curriculum and consequently mitigating the gap between theory and practice of artistic education especially in the area of content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artistic education
  • junior secondary education
  • elements of Klein’s curriculum
- افضل نیا، محمدرضا، 1384، طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری، تهران: سمت
- امینی، محمد، 1384، تربیت هنری در قلمرو آموزش‌وپرورش، تهران: آییژ
- جوادی پور، محمد، 1385، طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم
- ذوالفقاریان، ملیحه و کیان، مرجان، 1393، واکاوی تجارب معلمان در تدریس هنر در مدارس ابتدایی: یک پژوهش کیفی، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، 160 - 135
- رضایی، منیره، 1392، تربیت هنری در نظام آموزشی ایران، مجله مطالعات فرهنگ – ارتباطات، سال چهاردهم، شماره بیست و دوم، تابستان 1392، 29 - 7
- سراجی، فرهاد، 1387، ارائه الگوی مطلوب طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی و مقایسه طرح و برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی ایران با آن الگو، پایان‌نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت معلم
- شورت، ادمونسی، 1388، روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه مهرمحمدی و دیگران، تهران: سمت
- فتحی واجارگاه، کورش، 1388، اصول و مفاهیم برنامه درسی، تهران: بال
- فتحی واجارگاه، کوروش، 1384، بررسی ویژگی‌های انسان مطلوب نظام آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران در افق بیست ساله، سند ملی آموزش‌وپرورش، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش
- ملکی، حسن، 1385، برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، تهران: مدرسه
- مهر محمدی، محمود، 1392، برنامه درسی، نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها: آستان قدس رضوی
- میرزابیگی، علی، 1380، برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: یسطرون
- نظر زاده زارع، محسن و صفری، اسماعیل، 1393، آسیب‌شناسی درس هنر در ابعاد طراحی، اجرا و ارزیابی، مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 16، زمستان 1393، 94 – 84
- همتی، امیر، 1384، بررسی جایگاه و نقش هنر در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان منطقه شش شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
- ___________ وزارت آموزش‌وپرورش، راهنمای برنامه درسی فرهنگ‌نگار، تهران، 1392
- ___________ وزارت آموزش‌وپرورش، برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391
- ___________ وزارت آموزش‌وپرورش، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، تهران، 1390
 
 - Bautista, Alfredo. Tan, Liang See. Ponnusamy, Letchmi Devi and Yau, Xenia. (2016), Curriculum Integration in Arts Education: Connecting Multiple Art Forms through the Idea of "Space". Journal of Curriculum Studies, v48 n5 p610-629 2016
- Crick, Ruth Deakin and McCombs, Barbara L. (2006). The Assessment of Learner-centered Practices Survey: An English Case Study. Educational Research and Evaluation. Vol. 12, No. 5, pp. 423-444.
- Dias, Belidson. Tourinho, Irene. Miranda, Fernando. Olaya Parra, Olga Lucia. Freitag,
Vanessá and Fernández, Tatiana (2017), Looking at New Trends and Policies in Latin American Art Education, The Palgrave Handbook of Global Arts Education pp 157-170
- Eisner, Elliot (1985). The educational Imagination on the desing and evaluation of school programs - macmillan Publishing company, New York
- Kaptan, Kubilay. & Ozden, Timurlenk. (2012), Challenges for Science Education. Procedia Social and Behavioral Science, (2): 3145-3149.
- Kline, Francis (1990), Using a Research Pattern as a Guide for Curriculum Process. International Journal of Order and Security, No. 22.
- Lekue, Pablo (2015), Artistic Understanding and Motivational Characteristics. International Journal of Art & Design Education, v34 n1 p44-59 Feb 2015
- Light, G. & Cox, R. (2002). Learning & London: Paul Chapman Publishing
- McArdle, Felicity (2012), New maps of learning for quality art education: what pre-service teachers should learn and be able to do. The Australian Educational Researcher, February 2012, Volume 39, Issue 1, pp 91–106
- Monica, J. (2003), A study of textbook as the potentially implemented curriculum. Department of Mathematics.
- Schmidt, M.H.et al, (1997), Many Vision, Many Aims: Across National Investigation of Curricular Intentions in School Mathematics (vol.1). Dordrecht: Kluwer.
- Tshering, Y (1998). The Intended and the Taught Curriculum in Grade 6 Geography in Bhutan: A Curriculum Audit. In the Department of Curriculum and Instruction. The University of New RUNSWICK.
- Vermeersch, Lode & Vandenbroucke, Anneloes. (2014), Schools and Cultural Organisations Natural Partners in Art and Cultural Education (ACE)? Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 1032-1039.
- Woolfolk, A. (2001), Educated Psychology, Boston: Allyn and Bacon.