تعیین ویژگی‌های محتوای آموزشی ( برنامه درسی ) الکترونیکی از منظر نظریه-ی بار شناختی به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجو

3 دانشگاه علامه

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های محتوای آموزشی الکترونیکی از منظر نظریه‌ی بار شناختی می‌باشد. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی استفاده شد. اهداف این پژوهش به این شرح هستند: 1) ترسیم ویژگی‌های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی درونی، 2) ترسیم ویژگی‌های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی بیرونی و 3) ترسیم ویژگی‌های محتوای الکترونیکی از منظر بار شناختی مطلوب. در این پژوهش، جامعه‌ی آماری کلیه‌ی مقاله‌هایی هستند که از طریق موتور جستجوی google و بانک‌های اطلاعاتی ebsco، wiley و sciencedirect قابل دانلود هستند. تعداد مقاله‌های انتخابی نهایی برای انجام تحلیل محتوای کیفی به روش قیاسی، 15 مقاله بودند. برای انجام ین پژوهش مراحل زیر دنبال شد: مرحل اول، طرح‌ریزی کار و تهیه‌ی مقدمات، مرحله‌ی دوم، تحلیل محتوای کیفی به روش قیاسی، مرحله‌ی سوم، کنفرانس و بحث. در انتها، در تحلیل قیاسی از مقالات انتخاب شده، توانستیم ویژگی‌های محتوای یادگیری الکترونیکی را از منظر سه طبقه‌ی بار شناختی درونی، بار شناختی بیرونی و بار شناختی مطلوب مشخص کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

determining the characteristics of electronic instruction content (curriculum) in view of cognitive load theory deductive qualitative content analysis method

چکیده [English]

The purpose of current research is determining the characteristics of electronic instruction content in view of cognitive load theory .For this purpose, deductive qualitative content analysis method was used. The purposes of this research are as follows: 1. Drawing the characteristics of electronic content in terms of internal Cognitive load. 2. Drawing characteristics of electronic content in terms of External load.3. Drawing characteristics of electronic content in terms of optimal Cognitive load. In this research ,statistical community is all of articles that can be downloaded via Google search Engine and ebsco, Wiley , science direct informational banks. The Number of final selected articles for doing analysis of qualitative content deductively, was 11 articles. For doing this Research below stages were followed: First stage, foundation of labor and preparation elements, Second stage ,analysis of qualitative content deductively, Third stage, conference and discussion.
At the end, in deductive analysis of selected articles, we Could define electronic learning content in view of 3 stages of Internal Cognitive load, external load, the Optimal cognitive load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing the content of electronic instruction
  • Deductive qualitative content analysis
  • Cognitive load
پازارگادی، مهرنوش، خطیبان، مهناز و اشک تراب، طاهره. (1386). کاربرد تحلیل کیفی محتوا در تبیین حیطه‌های ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار. نشریه‌ی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی شهید بهشتی، 59، 68-57.
زندی، بهمن، معصومی فرد، مرجان و معصومی فرد، میترا. (1391). برنامه‌ریزی آموزشی سامانه‌های تولید محتوا در آموزش الکترونیکی. راهبردهای آموزش، 5(1)، 70-61.
سارونه، صغری. (1387). تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور ایران بر اساس اهداف برنامه‌ی درسی و اصول هفت‌گانه‌ی مایر. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فالون، کی؛ و براون، اس. (1383). استانداردهای یادگیری الکترونیکی (ترجمه‌ی فردوس باقری و حسین کوچک). تهران: موسسه‌ی توسعه‌ی فناوری آموزشی مدارس هوشمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003)
فردانش، هاشم. (1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. فصلنامه‌ی مطالعات تربیتی و روانشناسی، 19، 21- 5.
مرتضوی اقدم، پری. (1387). تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی بر اساس انطباق آن با اصول چندرسانه‌ای مایر و اهداف آموزشی به لوم در آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ملازاده، علیرضا. (1388). اهمیت یادگیری الکترونیکی در آموزش. ماهنامه‌ی رشد تکنولوژی آموزشی، 29(4)، 9-8.
نظری، جواد و مختاری، مرضیه. (1388). نقش مقوله‌ها و واحدها در تحلیل محتوا. کتاب ماه علوم اجتماعی، 14، 96-92.
ولایتی، الهه. (1391). مدیریت بار شناختی در طراحی یادگیری چندرسانه‌ای. در اثر حسن زنگنه (گردآورنده)، مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی (صص 117-89). تهران: آوای نور.
Ayres, P. (2006). Impact of reducing intrinsic cognitive load on learning in a mathematical domain. Application Cognitive Psychology, 20, 287-298.
Bannert, M. (2002). Managing cognitive load: Recent trends in cognitive load theory. Learning & Instruction, 12, 139-146.
CIerniak, G. Scheiter, K. & Gerjects, P. (2009). Explaining the split-attention effect: Is the reduction of extraneous cognitive load accompanied by an increase in germane cognitive load? Computers in Human Behavior, 25, 315-324.
Clark, R. C. Nguyen, F. & Sweller, J. (2006). Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load. San Francisco, CA: Pfeiffer.
Elo, S. & Kyngas, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal Compilation, 22, 107-115.
Julien, H. (2008). content analysis. in L. M. Given (Ed.), The sage encyclopedia of qualitative research methods (pp. 120-121). London: Sage.
Kalyuga, S. (2005). Managing cognitive load in ICT-based learning. Retrieved from http://www.iiis.org/CDs2008/CD2009SCI/EISTA2009/PapersPdf/E225KW.pdf
Kester, L. Kirschner, P. A. & VanMerrienboer, J. J. G. (2005). The managing of cognitive load during complex cognitive skill acquisition by means of computer-simulated problem solving. British Journal of Educational Psychology, 75, 71-85.
Leahy, W. & Sweller, J. (2007). The imagination effect increase with an increased intrinsic cognitive load. Application Cognitive Psychology, 22, 273-283.
Meng, J. & Berger, B. K. (2008). Comprehensive dimensions of government intervention in crisis management: A qualitative content analysis of new coverage of the 2003 SARS epidemic in china. China Media Research, 4(1), 19-28.
Mousavi, Y. Low, R. & Sweller, J. (1995). Reducing cognitive load by mixing auditory and visual presentation mode. Journal of Educational Psychology, 87(2), 319-334.
Nelson, B. C. & Erlandson, B. E. (2008). Managing cognitive load in educational multi-user virtual environments: Reflection on design practice. Education Technology Research Development, 56, 619-641.
Pass, F. & Gog, T. V. (2006). Optimizing worked example instruction: Different ways to increase germane cognitive load. Learning & Instruction, 16, 87-91.
Quiroga, L. M. Crosby, M. E. & Iding, M. K. (2004). Reducing cognitive load. Paper presented at the Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences.
Sweller, J. (2010). Elements interactivity and intrinsic, extaneous and germane cognitive load. Educational Psychology Review, 22, 123-138.
Sweller, J. Van Merriënboer, J. & Paas, F. (2004). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251–296.
Vasile, C. Marhan, A. M. Singer, F. M. & Stoicescu, D. (2011). Academic self-efficacy and cognitive load in students. Procedia Social & Behavioral Sciences, 12, 478-482.
Whelan, R. R. (2007). Neuroimaging of cognitive load in instructional multimedia. Educational Research Review, 2, 1-12.