برنامه درسی آموزش صلح دردوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی اصفهان -خوراسگان

2 دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه درسی مبتنی برآموزش صلح دردوره ابتدایی انجام گرفت. این پژوهش بابه کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون واسنادبین المللی در ارتباط با آموزش صلح پرداخته است .حوزه پژوهش شامل متون واسناد بین المللی و انجمن های وابسته به سازمان ملل و یونسکو وانجمن مدارس بین الملل که درزمینه آموزش صلح دردوره ابتدایی چارچوب مناسب ارائه داده اند و نیزاز کلیه منابع چاپی و الکترونیکی دردسترس مبتنی براهداف وسؤالات پژوهش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.تجزیه وتحلیل اطلاعات با به کارگیری نظام مقوله ای قیاسی انجام گرفت. یافته های پژوهش نیزدرشش عنصر اصلی اهداف ،محتوا،راهبردهای یاددهی - یادگیری، تکنیک های ارزشیابی،محیط وفضای یاددهی- یادگیری ،منابع وابزاریاددهی- یادگیری به دست آمد.دراین پژوهش برای بررسی روایی ازمعیارباورپذیری و برای بررسی پایایی ازمعیاراطمینان پذیری استفاده شده است .پایایی طراحی برنامه درسی برای دوره ابتدایی توسط متخصصین نیزدرهرمرحله مورد بررسی قرارگرفته است.

واژگان کلیدی: آموزش جهانی، آموزش صلح، جهانی شدن، دوره ابتدایی، طراحی برنامه درسی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Based to Peace Education for Elementary System

نویسندگان [English]

  • samira tighbakhsh 1
  • zohreh saadatmand 2
1 khorasganuniversity
2 islamic azad university khorasgan
چکیده [English]

Abstract
This Study Was Mainly Designing Curriculum Based to Peace Education for Elementary System.The Present Study Aimed at Investigating the International Documents Conducted on Peace Education by Employing a Qualitative Approach .Domain of Research to Including of International Documents Related to Unesco and Organization of Nation and International Schools Association (ISA) That Providing an Appropriate Framework for Peace Education in The Elementary System. In Order to Collect the Data ,The Related Literature Was Reviewed Based on The Questions and Objectives of The Study .The Data Analysis Was Based on Deduction.The Results of The Study Depicted Six Main Categories Including Objective, Content,Learning / Teaching Strategies,Assessment Technicals and Environment and Sources and Tools and for Validity Used of Credibility and for ReliabilityUsed of Dependability and for Reliable of Capability in Education for Elementary System Investigation by Experts.

Keywords: GlobalEducation, Peace Education، Globalization, Elementary System, Designing Curriculum.
Abstract
This Study Was Mainly Designing Curriculum Based to Peace Education for Elementary System.The Present Study Aimed at Investigating the International Documents Conducted on Peace Education by

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: GlobalEducation
  • Peace Education
  • Globalization
  • Elementary System
  • Designing Curriculum
ایمانم، نوشادی م.1390. تحلیل محتوای کیفی. دو فصلنامه علمی پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره)، 2،44-15.
تیغ بخش س.1390. تحلیل محتوای برنامه‌های درسی تعلیمات اجتماعی برمبنای مؤلفه‌های پدیده جهانی‌شدن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
حافظ نیام.1387. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، 302 صفحه.
ذکاوتی قراگزلو ع. 1390. آموزش صلح. تهران: انتشارات نوروزهنر، 120 صفحه.
زینالپور ح.1394. تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. سال دوازدهم، دوره دوم،18، 53-42.
ساعد ا. 1390. حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی. تهران: انتشارات مجد، 250 صفحه.
عابدینی بلتورک م.1392. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح درکتب درسی دوره ابتدایی. فصلنامه علوم تربیتی
 دانشگاه شهید چمران اهواز، سال بیستم، دوره ششم، 2،170-151.
علی عسگریم.1392. جایگاه مؤلفه‌های حقوق بشر در محتوای کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، سال اول، 1، 168-147.
فتحی، واجارگاه ک. 1390. بررسی جایگاه صلح و جنگ در کتب درسی دوره ابتدائی. مجله علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
فلاح نودهی م.1388. بررسی مؤلفه‌های آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران 85- 1383 و سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد تهران، سال شانزدهم، 36، 68-55.
فلیک ا.1392. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه جلیلی هـ، تهران: نشرنی، 492 صفحه.
قلتاش ع.1389. بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق بشر درکتب درسی دوره ابتدایی. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول، 3، 67-58.
گال م و همکاران. 1392. روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه نصر آر و همکاران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ هشتم، جلداول،703 صفحه.
هاشمی س.1388. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه آموزش صلح. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 15، 104-83.
هومن ح ع. 1389. راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت، 181 صفحه.
Acheh B. 2012.Peace Education Program Director:Unesco Publication,92.
Allaadin I. 1989. Teaching for Global Awareness. ATA Magazine, Pp:8-9.
Brock-Utne B. 2012. Peace Education in an Era of Globalization,Peace Review, Pp: 131-138.
DewineY. 1998.Education for a peaceful World.Journal of American Psychologist,48.
Fujikan H. 2009. Approaches to Global Education in the United States, the United Kingdom and Japan, International Review of Education, Kluwer Academic Publishers.
Galtung J. 1985.Twenty Five Years of Peace Reasearch Journal of Peace Reasearch.22(2).
International Schools Association.2015.Education for Peace-A Curriculum Frame Work K-12:ISA,30 p.
Jager U. 2016.Peace Education and Conflict Transformation: Berghof Fondation,230.
James J. 2000.Hope Throught Action,Paper presented at National Conference of Peace Education.New York,Nov.16.
Kirk wood T. 2001. Our Global Age Requires Global Education: Clarifying De finitional Ambiguities, the Social Studies.
Lin J. 2007. Love, Peace and Wisdom in Education: Trans Forming Education for Peace, Marvard Education Review: Academic Research Library.
Macdonald L G. 2007. Traditional Approaches Tocitizen Education, Globalization, to Wards Peace Education Frame Work Canada: House University.
Mac Farland S.2003.a Model for peace Education:Montesori life. 11
Marshall H. 2009.Book Review:Educating Citizens for Global Awareness:Journal of Reasearch in International,Edu.Sage Pub;pp.235-238
Mayring P.2006.Qualitative Content Analysis.Available,from:http://qualitive –Research.net /fqs-e/200inhalt-e,htm.about15pAccessed on:10 june 2006.
Pearse S. 2008. European Teachers Seminar on Human Rights Education in a Global perspective. Strasbourg, Austria: Council of Europe.
Power S, Allison G. (Eds.). 2012. Realizing Human Rights: Moving from Inspiration to Impact. Palgrave Macmillan.
Selby D. 2000. Global as Transformative Education. ZEP23. jg. Heft 3. Pp: 3- 9.
Sunds S. 1993.Education for peace and International Undrestanding, Paper from Omep International Seminar,Mosscow,Russia.
Sydiaha J. 1987.Spirti of Coyote Women in W. Needham (Ed). Women and Peace Halifax,Ns:Voice of Women.
Triolo R. 2008. Civics and Citizenship Education, Monash University, Proquest Education Journals.
Tucker J. 2000. Global Education Is ESS Entail to SeCondary School Social Studies, Available from: http://bul.sagepub.com.
Tye K. 2003. Clobalizing Global Education to Nurture World Citizens, Published at P.O Box 789, Blooington.
Unesco. 1998. the Adaptation of Content to the Challenges of the 21st Century. IB. Geneva. Available from: http://www.Unesco.org.
Unesco. 2010. Preliminary Consolidated Report to the United Nation on a Culture of Peace, Available from: http://www.Unesco.org.
Unesco. 2014.Learning the Way of Peace aTeachers Guids to Peace Education:Publication Unesco, 244.
United Nations and Human Rights.1976. Available from: http://www.Un.org.
Wells R. 2012. the Global and the Multicultural Opportunities:Challenges and Suggestion for Teacher Education.Multicultural Perspectives,10(3),142-149.
Werner W. 2013.Building a G lobal Community for a Culture of Peace:the Hague Appeal for Peace Global Campaign for Peace Education. Journal of Peace Education,10,3,138-156.