بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مؤلفه‌های برنامه درسی در این پژوهش شامل ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش؛ پیمایشی و از نظر هدف؛ مطالعه‌ای کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393 (6448N=) بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 197 دانشجو تعیین شد که پرسشنامه بین آن‌ها توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی بود که بر مبنای الگوی تایلر از مؤلفه‌های برنامه درسی تدوین شد. یافته‌ها نشان داد ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه روش در حد متوسط (05/0p<) و ادراک مطلوبیت مؤلفه محتوا (05/0p>) در حد متوسط و میانگین وضعیت ادراک از مطلوبیت هدف (01/0p<) و ادراک از مطلوبیت ارزشیابی (01/0p<) کمتر از حد متوسط است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی پایین‌تر از میانگین مطلوب و حد انتظار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the situation of graduate students' perceptions of the utility component of the curriculum at the Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • younes tatari
  • behrooz mahram
  • hossein kareshki
ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the graduate students' perceptions of the utility component of the curriculum at the Ferdowsi University of Mashhad. Component of the curriculum in this research includes the perception the purpose, content, method and evaluation. This study is practical in purpose and is a descriptive one the from research methodology perspective. For this purpose, a sample of 197 graduate students in the academic year 2014-15, in Ferdowsi University Mashhad, was selected by quota sampling. The samples were determined by Cochran sampling formula, 197 students. The instruments that used in this study, researcher made questionnaire that is students' perceptions of component of the curriculum that was developed based on the pattern of Tyler from Component of the curriculum. Results showed that students perception of the utility component method is in moderate (p<0/05) and the component content is in moderate (p>0/05) and perception of the purpose and evaluation is less than moderate (p<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception students
  • components of curriculum
  • assessment of the situation
[1] امینی، محمد؛ گنجی، محمد؛ یزدخواستی، علی (1391) ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه کاشان)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (55): 61-87.
[2] آراسته، حمیدرضا؛ فاضلی ماسوله، سیدطاهر (1390) رتبه‌بندی‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌های برتر جهانی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13 (52): 87-101.
[3] پاک مهر، حمیده (1390) کیفیت تدریس در آموزش عالی، آموزش یا پژوهش؟ اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران: 8-9 آبان ماه.
[4] حیدرزاده، محسن (1391) نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک‌شده و جهت­گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان، پایان‌نامه درجه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.
[5] رشیدی، علیرضا (1388) ضرورت نظارت و ارزیابی آموزش عالی از کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌ها، همایش شیوه‌های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم.
[6] طالبی، سعید؛ مظلومیان، سعید؛ صیف، محمدحسن (1390) اصول برنامه درسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
[7] فتحی واجارگاه، کوروش؛ شفیعی، ناهید (1386) ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگ‌سالان)، فصل‌نامه مطالعات برنامه درسی، 1 (5): 1-26.
[8] کومبز، اچ کومبز (1373) بحران جهانی آموزش و پرورش، ترجمه: فریده آل آقا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
[9] ملکی، حسن (1384) برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، مشهد: نشر پیام اندیشه.
[10] ملکی، حسن؛ دلاور، علی؛ احمدی، غلامعلی و حاجی تبار فیروز جائی، محسن (1391). بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجراشده و کسب‌شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 8 (27).
[11] مهرمحمدی، محمود و همکاران (1388). برنامه‌ریزی درسی: نظرگاه­ها، رویکردها و چشم‌اندازها. انتشارات: سمت و به نشر مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
[12]Fullan M, (1984). Curriculum change.The Encyclopedia of education, pp.19-45.
[13]Glatthorn, A.A, Boschee, F, White head, B.m & Boschee, B.F. (2012). “Curriculum leader ship: Strategies for Development and Implementation”, Third Ed, Thousandoaks, SAGE, Inc.
[14]Howell, E, (2000). Strategic planning for a new century, process over product, Eric clearing house for community college, Ed (447842).
[15]James L, R. (1996). What is a curriculum and what should it be? Hand book of the undergraduate, Jossey Bass publisher, first edition, pp 9-10.
[16]Papadopoulos G. S., (1998). Learning for the twenty first century, In Education for the Twenty– first century, Issues and prospects, Unesco, France, p. 35.
 [17]Rieckman, Marco (2011) future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning? Journal of future, Vol. 44: 127-135.
[18] Barth, M., Reichmann, M., (2012). Academic staff development as a catalyst for curriculum change towards education for sustainable development: an output perspective. Journal of Cleaner Production 26, 28-36.
[19] Wade, R., (2002). Sustainable Development Education and Curriculum 2000. Planet, Special edition four.
[20] Xiong, H., Fu D., Duan Ch., Liu Ch.’E., Yang Xu., Wang R. (2013) Current status of green curriculum in higher education of Mainland China. Journal of Cleaner Production 61, 100-105.