مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش تاریخ دوره متوسطه دوم در ایران با چند کشور جهان (انگلستان،پاکستان،هندوستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی تهران

2 سازمان آموزش و پرورش- دبیر- اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش تاریخ دوره متوسطه دوم در ایران با برنامه درسی آموزش تاریخ دوره متوسطه دوم در کشورهای، انگلستان ،پاکستان و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف و روش توصیفی –تحلیلی از طرف دیگر، در جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود آموزش تاریخ در ایران بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اهداف آموزش تاریخ به صورت کامل تدوین شده است.یا توجه به نتایج پژوهش می توان کسب سواد تاریخی و آموزش تفکر انتقادی را به اهداف اضافه کرد. محتوای مورد مطالعه با رویکرد نتیجه-مداری در راستای تحقق اهداف ، سازماندهی نشده است. از جمله روشهای رایج تدریس می توان به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ اشاره کرد. در حالی که روش پژوهش محور، مراجعه به منابع تاریخی، استفاده از ICT جزء روش های فعال در کشورهای هند و انگلستان می باشد. روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحت تاثیرآزمون سراسری دانشگاه ها جزئی نگرند و بر روی حافظه تاکید دارند و سطوح بالای شناختی را ارزشیابی نمی کنند . ارزشیابی مستمر و شیوه های کیفی ارزشیابی از نکات برجسته ارزشیابی آموزش تاریخ در کشورهای متنخب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study history of education curriculum additional secondary courses in Iran and many countries( England, Pakistan, India)

نویسندگان [English]

  • gholamali ahmadi 1
  • tahere ahmadi 2
1 education,faculty of humanities shahed rajaee
2 education- teacher- esfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the curriculum taught in a graduate school course on period of secondary education curriculum in Iran with complementary Britain, Australia, Pakistan and India with the help of pattern matching method held out a hand, as well as analytical - descriptive On the other hand, in order to provide solutions for improvement in the educational program on the Iran has been. The findings of this research show that the objectives of the history education are fully developed and not only have been addressed to two categories of historical literacy and critical thinking education. The content of the study has not been organized with a result-oriented approach to achieving the goals set. One of the common methods of teaching can be referred to as lecture and question and answer method. While the research-based method, referring to historical sources, the use of ICT is one of the active methods in India and the United Kingdom. Academic achievement assessment methods are under the influence of the university's comprehensive study and emphasize memory and do not evaluate high cognitive levels. Continuous evaluation, using qualitative methods, evaluation of educational highlights of the history of the country is elected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • Curriculum
  • education history
تقوی نسب، نجمه (1391)، تاریخ ایران و جهان 1، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، چاپ سیزدهم.
سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران
چوبینه، مهدی. (1390)، بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در چند کشور جهان، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
خیراندیش، عبدالرسول (1379)، مسئولیت و منزلت معلم تاریخ، مجله رشد آموزش تاریخ، شماره سوم، ص 3-2.
خدادادی، مهدی، شکاری، عباس (1390)، کاربست اصول و معیارهای سازمان‌دهی محتوای برنامه‌ی درسی تاریخ ایران و جهان در دوره‌ی متوسطه، مجله‌ی پژوهش‌های برنامه‌ی درسی، تهران، ص 57.
جوادیان، مسعود (1394)، تاریخ مهم‌ترین مؤلفه هویت ملی، رشد آموزش تاریخ، دوره شانزدهم، شماره سوم، بهار، ص 2.
دبیرخانه‌ی راهبردی درس تاریخ،htt://www.kermanedu.ir/index.php، دسترسی 4/10/1391.
درزند، علی (1394)، روش‌های تقویت هویت ملی و دینی، رشد آموزش تاریخ، دوره هفدهم، زمستان، ص 28-26.
راهنمای برنامه‌ی درسی تاریخ دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (1383)، جوادیان و همکاران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
راهنمای برنامه‌ی درسی تاریخ دوره‌ی متوسطه (1380)، جوادیان و همکاران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
شهسواری، شهناز، شیوه‌ای نوین در آموزش تاریخ، مقاله همایش ملی آموزش،1390، دانشگاه شهید رجایی.
فلاحیان، ناهید (1390)، روش تدریس آموزش مطالعات اجتماعی، انتشارات سمت.
میر شاه جعفری، ابراهیم؛ محمودی، سیروس (1390)، مبانی و آثار تربیتی عبرت‌آموزی، پژوهش و اندیشه، شماره هجدهم، بهار، ص 9.
میرعارفین، فاطمه السادات (1386)، نقد و ارزشیابی، مجله رشد آموزش تاریخ، شماره 26، بهار، ص 57-54.
میرهادی حسینی (1385)، آموزش تاریخ در اینترنت، مجله رشد آموزش تاریخ، شماره 25، زمستان، ص 55-50.
موفق، نازنین (1390)، رویکرد سیستمی در تدوین کتاب‌های درسی تاریخ، مجله رشد آموزش تاریخ، شماره 44، پاییز، ص 13.
مهدی زاده، احمد (1385)، ضرورت تحول در آموزش تاریخ، مجله رشد آموزش تاریخ، شماره‌ی 25، زمستان
میرزا پور قزوینی، بهاره (1394) تبیین مفهوم معرفت‌شناختی سکوت و ارائه دلالت‌های تربیتی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا
ن.آ.یروف یف (1360)، تاریخ چیست؟ ترجمه محمد تقی زاده، نشر جوان، چاپ اول، ص 186.
وحید علی پور، مریم؛ سیف نراقی، مریم؛ نادری عزت‌الله (1392). تأملی بر موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه، پژوهش در برنامه درسی، سال دهم، دوره دوم، شماره 9
هرندی جعفری، محمدرضا (1388) بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و چند کشور جهان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه اصفهان.
Anna, Clarc. (2008). Acomprative study of history teaching in Australia and canada. Canada:monash university education, april. pdf.
Edvard, vikers. (2003). The politics of education in hong kong: the cace of local history. International journal of education research, 6, 587-602.
Erkan, dinc(2006). Acomorative investigation of theprivious and newsecondary history curriculum it eissuess of the definition of the aims and objective and the selection of curriculum content, education science: theory &practice, 11,2149-2153.
Kochhar, s. k. (2009). teaching of history. new delhi: ptinted and puphished by sterling publishers Pvt.ltd, 9, 230-239.
Ancint History Syllabus(Content un change).Available in htt://www.board of studies.nsw.edu.au/syllabus-hsc/index.htm pdf-doc/Ancint history –stage 6- syllabus from 2014.
History syllabus from fbise.edu.pk/syllabus.php.
Minstery of education –government of Pakistan,2014 from,htt://www.moe.gov.pk/curriculum.htm.
Minsteryof human resource Development(Government of india).From htt://www.mhrd.gov,in/elementary/secondary.asp.
Minstery of education united king done of great britain,curriculum resource,frome htt://www.ed.uk.go.
Minstery of education Australia.htt://www.bmbwk.uk.gv.at.
Modern History Syllabus(Content un change).Available in htt://www.board of studies.nsw.edu.au/syllabus-hsc/index.htm/pdf-doc/modern history –stage 6- syllabus from 2014.
Syllabus of secondary and higher secondary classes(2009),national curriculum from work Syllabus for secondary education (SSCII) ).Available in htt://www.fbis.edu.pk/syllabus –hsc/index.htm.Scheme of Studies, Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School Certificate.
Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School CertificateExamination HISTORyPART – II, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of Pakistan.
Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School CertificateExamination HISTORY OF PAKISTAN, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of Pakistan.
Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School CertificateExamination, HISTORY OF MODERN WORLD, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of Pakistan.
cheme of Studies, Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School CertificateExamination, HISTORY OF ISLAM,minstery of education, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of Pakistan.
Minsteryof human resource Development(Government of india).From htt://www.mhrd.gov,in/elementary/secondary.asp.
Minstery of education united king done of great britain,curriculum resource,frome htt://www.ed.uk.go.
 
Mok, M. M. C., Cheng, Y. C., (2001).” A Theory of Self-Learning in a Human Technological development: Implication For educational Reforms”, International Journal of education Management, Vol. 15, pp. 172-86
Null, Wesley(2011). Curriculum,From Theory to Practice, The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials. ANSI/ NISO Z39.48-1992.
Olssen, Mark, Codd, John, O’Neill, Anne–Marie, (2004). Education Policy, Globalization, Citizenship and Democracy, London, SAGE publicati
Scholte, J. A. (2000). Globalization: A critical introduction, London: Palgrave.