نویسنده = عبدالسعید محمدشفیعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظریه برنامه‎درسی با تأکید و نقدی برایدئولوژی‎های آیزنر و مک‎نیل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 1-20

10.22054/qric.2015.1845

سعید مذبوحی؛ محسن حاجی تبارفیروزجائی؛ عبدالسعید محمدشفیعی