نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسییک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با درجه علمی- ترویجی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی درسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه برنامه ریزی درسیانتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم برنامه ریزی درسی را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته: مفهومی نو برای پدیده‌ای آشنا

سعید صفایی موحد

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9675

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته می‌باشد. این مفهوم آفرینی دارای دو کارکرد عمده می‌باشد: الف: کارکرد نظری که همان جلب توجه پژوهشگران و اندیشمندان به مبحث انتقال یادگیری در حوزه مطالعات برنامه درسی است، ب: کارکرد عملی که جلب توجه سیاست گذاران و تصمیم سازان به لایه های مهم ...  بیشتر

بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

مهدی واحدی؛ مهرناز گوهری

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 17-43

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9676

چکیده
  پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 94-1393 چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص ...  بیشتر

تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 44-81

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9677

چکیده
  وهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان همراستا با تغییرات انجام شده در برنامه­های درسی دوره ابتدایی از طریق ورود به دنیای درونی معلمان انجام شده است. رویکرد  مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. داده­های این پژوهش با استفاده از مصاحبه­های گروهی متمرکز جمع­آوری شده است. ...  بیشتر

برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

یعقوب عزیزی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 82-109

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9678

چکیده
  معانی نهفته در برداشت های مختلف از برنامه درسی، نوعی تحول و پیشرفت مفهومی است. در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری از این حوزه مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد، این نوشتار با رویکرد سنتزپژوهی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، در این ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

زهرا ابوالحسنی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 110-138

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9679

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش­ها با محوریت اصول آموزش ارزش­ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره­گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت­کنندگان ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی آرای؛ رضا اسماعیلی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1396، صفحه 139-169

https://doi.org/10.22054/qric.2018.9680

چکیده
  در این پژوهش تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی شناسایی و تبیین شود.روش انجام پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از متد تحلیل مضمون انجام شده است.حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی بوده که با استفاده از رویکرد هدفمند و ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی

علی کشاورز زاده؛ محسن فرمهینی فراهانی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/qric.2016.1872

چکیده
  پژوهش حاضر مهمترین و اساسی‌ترین ملاک ها و شاخص‌های ارزیابی برنامه درسی مدارس گرداوری و توسط کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی بررسی گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 300 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاه می باشد. ابزار گرداوری داده ها، ...  بیشتر

رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7069

چکیده
  چکیده برای سالیان بسیاری بحث در خصوص نقش معلم در اجرای برنامه درسی از جنبه‌های مختلفی در مباحث مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی و تأکید بر نقش وی در راهنماهای معلم مطرح بوده است. با این وجود توجه به نقش معلم در قالب عنوان«رهبری معلم» با محوریت اجرای برنامه درسی در ادبیات پژوهشی داخل موضوعی مغفول و ناشناخته می‌باشد. بر ...  بیشتر

نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

علیرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1850

چکیده
  هدف این مقاله نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی است. در این نظریه کلیت برنامه درسی در خدمت تغییرات بنیادین جامعه بوده و معلم و دانش‌آموز به‌عنوان کنشگران اصلی برنامه درسی، نقش اساسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و برای دستیابی به داده‌های معتبر از روش «بررسی ...  بیشتر

مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی در تمرکززدایی نظام برنامه درسی

محسن نوبخت پور؛ مهسا لازمی زارع

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1846

چکیده
  یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه ...  بیشتر

تحلیلی بر نظریه برنامه‎درسی با تأکید و نقدی برایدئولوژی‎های آیزنر و مک‎نیل

سعید مذبوحی؛ محسن حاجی تبارفیروزجائی؛ عبدالسعید محمدشفیعی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1845

چکیده
  مقدمه: ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی یکی از مباحث اساسی و کلیدی حوزه برنامه‎درسی است .مروری بر پیشینه نظری ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی در دهه گذشته حاکی از آن است که توجه بسیار جدی به این موضوع شده و آثار و طبقه‎بندی متعددی در این زمینه ارائه گردیده است. بنابراین یکی از حوزه‎های مورد علاقه مک‎نیل وآیزنر، ایدئولوژی‎های برنامه‎درسی ...  بیشتر

سنتزپژوهی چالش‌های تغییر سبک‌های یاددهی –یادگیری در نظام های آموزشی در دوران شیوع کرونا

سکینه شرفی؛ حسین مومنی مهموئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58744.315

چکیده
  ویروس کرونا جوامع آموزشی را به ویژه از نظر تغییر گسترده به سمت یادگیری آنلاین، تحت تاثیر قرار داده است. این به معنای تبدیل سریع برنامههای درسی و سبکهای یادگیری به یک بستر دیجیتال است. ایجاد تغییر در برنامههای درسی بدون بررسی و کنترل دقیق تمامی عوامل تاثیرگذار درآن نمیتواند به تغییرات اثربخش منجرگردد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، به روش ...  بیشتر

برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

یعقوب عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.25080.171

چکیده
  در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری در حوزه برنامه درسی مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد یا اینکه غفلت های گذشته را نمایان می سازد، این نوشتار با رویکرد اسنادی-تحلیلی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، متاسفانه در زمان های قبل، مادران ...  بیشتر

واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته: مفهومی نو برای پدیده‌ای آشنا

سعید صفائی موحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.28925.196

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته می‌باشد که محور عمده آن تمرکز بر انتقال یادگیری است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی تمامی برنامه های آموزشی، تبلور آموخته ها در رفتار و عملکرد یادگیرندگان است، ضرورت مفهوم پردازی نو در حوزه مطالعات برنامه درسی احساس می شود. این مفهوم ...  بیشتر

تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.30986.212

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان همراستا با تغییرات انجام شده در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی از طریق ورود به دنیای درونی معلمان انجام شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های گروهی متمرکز جمع‌آوری شده است. تعداد ...  بیشتر

بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

مهدی واحدی؛ مهرناز گوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.34821.231

چکیده
  پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 94-1393 چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

زهرا ابوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.35150.235

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول آموزش ارزش‌ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره‌گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی ارای؛ رضا اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.38643.254

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی شناسایی و تبیین شود.روش انجام ‏پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از متد تحلیل مضمون انجام شده است.حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با ‏مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی بوده که با استفاده از رویکرد ...  بیشتر

ابر واژگان