دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسییک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با درجه علمی- ترویجی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی درسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه برنامه ریزی درسیانتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم برنامه ریزی درسی را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. 

بررسی ادراک معلمان از فرصت‌ها و چالش‌های برنامه ویژه مدرسه: یک مطالعه پدیدارشناسی

رضوان حکیم زاده؛ فهیمه عباسی؛ طیبه زمانی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 6-29

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58720.314

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی ادراک معلمان در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های برنامه ویژه مدرسه بود. این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسانه صورت گرفت. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، پس از انجام 2۴ مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با معلمان اشباع داده‌ها حاصل شد. تحلیل دیدگاه‌های معلمان موجب شناسایی هشت فرصت شامل: آشنایی عملی دانش‌آموزان ...  بیشتر

بررسی اثربخشی «وب کوئست» به عنوان جایگزین سیستم ارزشیابی کیفی دوره ابتدایی

حسین عابدینی فر؛ امین انصاری چهارسوقی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 30-51

https://doi.org/10.22054/qric.2023.61006.329

چکیده
  زمینه: امروزه تأثیر روش تدریس فعال در تعلیم و تربیت واقعی، کمتر مورد تردید و سؤال قرار می گیرد،روش آموزش سنتی یا حضوری با مسائلی مانند یادگیری انفعالی و غفلت از مشارکت خود یادگیرنده، نادیده گرفتن تفاوت ها و نیازهای یادگیرندگان، بی توجهی به حل مسئله و تفکر انتقادی، با انتقاد مواجه شده است و با پیامدهای مهمی همچون فرسودگی تحصیلی، کاهش ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های فازسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل ویلیام رومی: مطالعه موردی سال‌های آموزشی 1391 و 1398

شیما ابراهیمی؛ فریباسادات پنج تنی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 52-83

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58927.316

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسۀ محتوای کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی سال (1392-1391) که آخرین سال آموزشی کتاب فارسی درسی قدیم است و کتاب فارسی خوانداری سوم ابتدایی سال (1399-1398) که کتاب آموزشی کنونی در این پایه می‌باشد، انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی ویلیام رومی و تعیین ضریب درگیری برای مقوله‏‌های متن، ...  بیشتر

نحوه‌ی مواجهه ی معلمان مقطع ابتدایی با تغییر برنامه ی درسی ریاضی

رضا مالمیر

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 84-112

https://doi.org/10.22054/qric.2023.55079.305

چکیده
  هدف این ‌پژوهش شناسایی چگونگی واکنش معلمان ابتدایی با تغییر برنامه درسی ریاضی چهارم ابتدایی می‌باشد. با عنایت به این که به تازگی با تغییرات ایجاد شده در کتب درسی ریاضی در پایه‌های مختلف دوره‌ی ابتدایی مواجهه هستیم ، لازم است که واکنش معلمان را به عنوان مجریان اصلی چنین تغییرات مهمی، بدانیم. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته است.مشارکت ...  بیشتر

تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی

صدیقه شیرانی؛ زهرا صباغیان؛ بهارک اعظمی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 114-162

https://doi.org/10.22054/qric.2021.52231.294

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر «تحلیل کیفی محتوای سند ملی برنامه درسی ایران بر اساس مهارت های ده گانه یونسکو برای سال 2020 میلادی » است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است.جامعه آماری پژوهش را اسناد بالادستی آموزش و پرورش یعنی سند برنامه درسی ملی تشکیل می دهد. در پژوهش حاضر حجم نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. و کل متن سند برنامه درسی ...  بیشتر

حضور انواع برنامه درسی مغفول در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی

پریسا زارع؛ رحمت اله مرزوقی

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1402، صفحه 164-186

https://doi.org/10.22054/qric.2023.59577.317

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی برنامه‌ درسی مغفول از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی با استفاده از روش تحقیق ترکیبی تبیینی متوالی و از نوع پیگیری نتایج بود. ابتدا بر اساس الگوی اعتباریافته برنامه درسی نال (مرزوقی و همکاران، 1396)، مقیاس برنامه درسی مغفول طراحی و اعتباریابی گردید. مقیاس مذکور به روش توصیفی پیمایشی، در بین معلمان ابتدایی مدارس سراسر ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی

علی کشاورز زاده؛ محسن فرمهینی فراهانی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/qric.2016.1872

چکیده
  پژوهش حاضر مهمترین و اساسی‌ترین ملاک ها و شاخص‌های ارزیابی برنامه درسی مدارس گرداوری و توسط کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی بررسی گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 300 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاه می باشد. ابزار گرداوری داده ها، ...  بیشتر

رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7069

چکیده
  چکیده برای سالیان بسیاری بحث در خصوص نقش معلم در اجرای برنامه درسی از جنبه‌های مختلفی در مباحث مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی و تأکید بر نقش وی در راهنماهای معلم مطرح بوده است. با این وجود توجه به نقش معلم در قالب عنوان«رهبری معلم» با محوریت اجرای برنامه درسی در ادبیات پژوهشی داخل موضوعی مغفول و ناشناخته می‌باشد. بر ...  بیشتر

نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

علیرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1850

چکیده
  هدف این مقاله نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی است. در این نظریه کلیت برنامه درسی در خدمت تغییرات بنیادین جامعه بوده و معلم و دانش‌آموز به‌عنوان کنشگران اصلی برنامه درسی، نقش اساسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و برای دستیابی به داده‌های معتبر از روش «بررسی ...  بیشتر

نقد و بررسی نظریة «معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرین» در منظر هنری ژیرو

حمداله محمدی؛ احسان اکرادی

دوره 1، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 100-120

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7483

چکیده
  هنری ژیرو(به عنوان یکی از مهم‌ترین متفکران جهانی تعلیم و تربیت) معلمان را روشنفکران تحول آفرین می‌داند و معتقد است که معلمان دارای نقش سیاسی و اخلاقی مهمی هستند و وظیفه دارند تا برای تحقق دموکراسی و جامعة مدنی پویا تلاش کنند. آن‌ها باید اهداف، محتوا، روش‌ها و فناوری‌های تدریس را به سوال بکشند و با نگاهی انتقادی به آن بنگرند. معلمان ...  بیشتر

مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی در تمرکززدایی نظام برنامه درسی

محسن نوبخت پور؛ مهسا لازمی زارع

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1846

چکیده
  یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه ...  بیشتر

سنتزپژوهی چالش‌های تغییر سبک‌های یاددهی –یادگیری در نظام های آموزشی در دوران شیوع کرونا

سکینه شرفی؛ حسین مومنی مهموئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2023.58744.315

چکیده
  ویروس کرونا جوامع آموزشی را به ویژه از نظر تغییر گسترده به سمت یادگیری آنلاین، تحت تاثیر قرار داده است. این به معنای تبدیل سریع برنامههای درسی و سبکهای یادگیری به یک بستر دیجیتال است. ایجاد تغییر در برنامههای درسی بدون بررسی و کنترل دقیق تمامی عوامل تاثیرگذار درآن نمیتواند به تغییرات اثربخش منجرگردد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، به روش ...  بیشتر

برنامه درسی قبل از تولد، گامی محکم برای شروع

یعقوب عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.25080.171

چکیده
  در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری در حوزه برنامه درسی مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد یا اینکه غفلت های گذشته را نمایان می سازد، این نوشتار با رویکرد اسنادی-تحلیلی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، متاسفانه در زمان های قبل، مادران ...  بیشتر

واکاوی و تبیین ماهیت و ابعاد برنامه درسی تبلور یافته: مفهومی نو برای پدیده‌ای آشنا

سعید صفائی موحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.28925.196

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه مفهومی نو در حوزة مطالعات برنامه درسی با عنوان برنامه درسی تبلور یافته می‌باشد که محور عمده آن تمرکز بر انتقال یادگیری است. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی تمامی برنامه های آموزشی، تبلور آموخته ها در رفتار و عملکرد یادگیرندگان است، ضرورت مفهوم پردازی نو در حوزه مطالعات برنامه درسی احساس می شود. این مفهوم ...  بیشتر

تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.30986.212

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان همراستا با تغییرات انجام شده در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی از طریق ورود به دنیای درونی معلمان انجام شده است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های گروهی متمرکز جمع‌آوری شده است. تعداد ...  بیشتر

بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

مهدی واحدی؛ مهرناز گوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.34821.231

چکیده
  پژوهش به بررسی حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا هر یک از مطالب مجزا و جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی است که در سال 94-1393 چاپ شده است. جهت گردآوری داده ها، چک لیست تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط متخصصین تأیید شد. شاخص ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

زهرا ابوالحسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.35150.235

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول آموزش ارزش‌ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره‌گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی ارای؛ رضا اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qric.2019.38643.254

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی شناسایی و تبیین شود.روش انجام ‏پژوهش، کیفی بوده که با استفاده از متد تحلیل مضمون انجام شده است.حوزه پژوهش کلیه منابع مکتوب و دیجیتال فارسی و انگلیسی مرتبط با ‏مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی بوده که با استفاده از رویکرد ...  بیشتر

ابر واژگان