تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

وهش حاضر با هدف افزایش فهم و ادراک نسبت به چگونگی فرآیند تغییر معلمان همراستا با تغییرات انجام شده در برنامه­های درسی دوره ابتدایی از طریق ورود به دنیای درونی معلمان انجام شده است. رویکرد  مورد استفاده در این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است. داده­های این پژوهش با استفاده از مصاحبه­های گروهی متمرکز جمع­آوری شده است. تعداد نمونه­های این پژوهش که پس از مرحله­ی اشباع داده­ها به دست آمده، 25 معلم است. برای تحلیل داده­ها از تحلیل محتوا/مضمونی و برای افزایش اعتبار آن­ها از تکنیک­های کنترل عضو، نقل قول، توصیف فربه و مرور همکاران استفاده شده است. از تحلیل یافته­های پژوهش به منظور فهم تغییر مطلوب از منظر معلمان، سه مقوله­ی «سطح کلان»، «سطح میانی» و «سطح خرد»  به دست آمد. «سطح کلان» با سه زیر مقوله­ی «شرایط سیستمی»، «شرایط زمینه­ای»  و «شرایط سیاسی» که به طراحی تغییرات در سطح نظام آموزشی مربوط است، «سطح میانی» با سه زیر مقوله­ی «هدف»، «محتوا» و «روش ارائه» که به برنامه­های درسی ضمن خدمت معلمان نظر دارد و سطح خرد با یک زیرمقوله «تصمیمات مدیریتی» که به برنامه­ریزی­های اجرایی در سطح ناحیه و مدرسه معلمان اشاره دارد، وضعیت مطلوب برای تغییر معلمان را توصیف کرده است. به منظور تفسیر یافته­ها و ارتباط بین مقوله­های مختلف نیز مقوله­ای انتزاعی­تر و محوری به نام «توجه به تغییر به منزله­ی پدیده­ای انسانی» ظاهر شد. نتایج این پژوهش می­تواند یاری­گر برنامه­ریزان درسی در اقدامات بعدی برای تغییر برنامه­های درسی و به تبع آن، برنامه­هایی برای تغییر معلمان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The change as a humanistic phenomenon: the desired change in implementing the new curriculum from teachers' perspectives

نویسندگان [English]

  • Azam Zarghani 1
  • Maghsoud Amin Khandaghi 2
  • Bakhtiar Shabani Varaki 3
1 FGerdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad