واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران

2 مطالعات برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی است. رویکرد پژوهش کیفی از نوع پدیدارنگاری است. جامعه پژوهش معلمان چهارم منطقه 18 شهر تهران بودند که از طریق روش نمونه گیری معیار، تعداد 15 نفر از معلمان تا رسیدن به اشباع داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در پژوهش شرکت داده شدند. داده ها با استفاده از روش کد گذاری تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید در چهار محور واکنش معلمان، عوامل تاثیر گذار بر نگرش آن ها، نقاط مثبت و ضعف برنامه درسی مذکور دسته بندی شده است. واکنش معلمان در زمینه های پذیرش مبتنی بر توانمندی، احساسی و ناپایدار، ایجاد تنوع از طریق برنامه درسی و تغییر ناپذیر قرار دارد. همچنین عوامل موثر بر نگرش معلمان، شامل عوامل مربوط به معلم، حمایت نامناسب مسئولین و شرایط مدرسه دانست. یافته ها حاکی از آن است که برنامه درسی جدید از نظر تاکید بر مسائل فرهنگی و اخلاقی، تاثیر محتوای جدید با دنیای واقعی و تلفیق با سایر دروس دارای نقاط مثبت است اما مولفه های چالش های تغییر محتوا، عدم جذابیت کتاب برای دانش آموزان و فقدان تکنیک ارزشیابی مشخص، نقاط ضعف این برنامه در نظر گرفته شد. بنابراین توصیه می شود با برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد تغییر برنامه درسی جدید ، آگاهی معلمان را نسبت به اهمیت این برنامه درسی افزایش داد تا در سطح اجرا دچار آسیب نشود و به اهداف قصد شده مطلوب خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Teachers' Attitudes towards Reading and Writing Curriculum Change in Elementary schools 4th.

نویسندگان [English]

  • roghaieh mohammadi 1
  • Marjan Kian 2
  • Majid ali asgari 2
1 Khatami university
2 curriculum studies, Faculty of psychology and Educational sciences, Kharazmi university, tehran,Iran
چکیده [English]

The main goal of this study is to analyze the teachers attitude to the changes of the new curriculumof forth elementary level's reading and writing. The method of study that is used here is a type of quality methods which is called phenomenography. The investigated teachers were those which were teaching in Tehran zone 18 at forth elementary. Using qualitative research methods semi structured in depth interviews and purpose criterion sampling 15 cases of primary school teachers Tehran City were interviewed in deoth theoretical saturation was confirmed. Data were analyzed using coding techmiaues. the basis of the findings , that teachers atthtudes to the reading and writingcurriculum change could be grouped into four axis of teachers reaction, effective factors to their attitudes, positive spots and curriculum weakness. Teachers reaction in the acceptance ground is based on ability, sensibility and making variety through curriculum and unchangeability. Affective factors to the teachers attitude are including, teachers related factors, authorities unsuitable supports and schools conditions. Findings show that new curriculum is positive, in the case of, emphasis on ethical and cultural issues, new contents effrct with the real world and composition with other courses. The weak spots of this plan are, content change's challenging items, books unabsorbsbility for students and the loss of valuation techniques. Therefore recommended that, to increase the teachers information about the significance of this curriculum, with executing sessions and suitable training workshops, we keep the new curriculum safe in the implementing level to gain its intended goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Curriculum change"
  • "Teacher’s attitudes"
  • "Reading and Writing"
  • "Fourth grade"
  • "Elementary school"
- احمدی، آمنه. (1385). ضرورت مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی ملی. نشریه رشد معلم،14-15.
- پارسا، عبدالله. (1386). بررسی نگرش و تمایلات رفتاری معلمان در مورد پیشبرد برنامه‌های جدید درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال اول (4)، ص 103-138.
- خوشبخت، مریم. (1390). بررسی برنامه درسی اجراشده بخوانیم دبستان بر اساس معیارهای طرح پرلز در استان قزوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران.
- دانایی‌فرد، حسن و کاظمی، حسین. (1389). ارتقای پژوهش‌های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدار نگاری. مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول. (61)، صص 121-148.
- راهنمای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی (1385). دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش.
- سرکارانی، محمدرضا. (1389). رویکرد فرهنگی به آموزش. رشد معلم، (8)، ص 4-12.
- سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1390). دبیرخانه طرح تولید برنامه درسی ملی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش.
- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. (1390). دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش. وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران.
- شاهواری، معصومه، کیان، مرجان، نیکنام، زهرا (1395). کار و فناوری؛ تجارب زیسته معلمان، فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، ش 8، صص 180-159.
- علیرضایی، مریم. (1385). جایگاه هویت ملی و دینی در کتب درسی دوره متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- فتحی واجارگاه، کورش (1390). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
- گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1393). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ج (1). مترجمان: نصر و همکاران (1393)، تهران: انتشارات سمت.
- گلدوزیان، علیرضا. (1393). «چرا بچه‌ها از کتاب درسی گریزان اند؟». گفتگو باخبر گزاری مهر، قابل دسترسی در سایت:
www.mehrnews. Com/ news/2369815.
- ملکی، صغری و احمدی، ساره. (1392). پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. دوره دوم، شماره 12(پیاپی 39). (10).
- موسی پور، نعمت‌الله و صابری، سید حسین. (1389). ارزشیابی استلزامات و اقتضائات اجرایی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 5(18)، 62-88.
- مهدوی، مریم. (1388). نظر معلمان دوره ابتدایی درباره نحوه اعمال تغییر برنامه درسی دوره آموزش ابتدایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه الزهرا (س). تهران.
- وزیری سرشک، سعیده. (1383). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت برافزایش کیفیت آموزش معلمان ابتدایی شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
- Cummings, T.G & worely, C.G. (2001), organizational Development and change (7thed), Cincinnati, oh: so Utah western college publishing.
- Dolezalova, J. (2015). Competencies of Teachers and student Teachers for the Development of Reading literacy. Procedia - social and Behavioral sciences17/ 519-525.
- Elbaz, (1991). Teacher participation in Curriculum Development.
International Encyclopedia of curriculum. Edited by: A. Lewy. pergamon press.
- Huntly, Helen. (2008). Teachers wirk: Beginning Teacher's conceptions of competence, the Australian Educational Researcher, Vol35, No 1, pp 125-145.
- Marton, F. (1981). Phenomenography: describing conceptions of the world around us.Instructional Science, Vol.10, pp.177-200.
- Meiers, M Ingvarson, L. (2006). Investigation the links Between Teacher professional Development and student learning out comes. Journal International Education, 8(2), 213-221.
- Mitkovska, SnezanaJovanova (2010). The need of continuous professional teacher development. astip, Bulevar JNA 4/13.
- Spyker, Green; Malone, John (1998). Impact of mathematics curriculum changes upon senior high school. Available at: Http: /www. Fi. uu.nl/wisweb/en/overig/Icme - 8/wG 13 -18 html