بررسی پدیدار‌شناختی برنامه‌درسی تجربه‌شده درس علوم پایه چهارم از منظر دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدار شناختی برنامه درسی تجربه شده درس علوم پایه چهارم از منظر دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و پدیدار شناختی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش‌آموزان پایه‌ چهارم ابتدایی می‌باشد. نمونه آماری به شیوه در دسترس انتخاب شده است. تعداد افراد نمونه جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و تشکل گروه های کانونی استفاده شد. بدین صورت که 3 گروه 5 نفری از 6کلاس موجود انتخاب شد و با آنها مصاحبه گردید و دانش آموزان نظرات خود را در خصوص برنامه درسی تجربه شده، برنامه‌درسی تصوری، برنامه درسی نهفته، برنامه درسی تعاملی، روابط والدینی، برنامه درسی مستور شده و خود‌فکوری مطرح کردند. دانش‌آموزان اظهار کردند مطالب درس علوم پایه چهارم تکرار و بسط درس علوم پایه‌ی سوم بوده در حالیکه قبل از ورود انتظار داشتند که مطالب پیشرفته‌تر و سخت‌تر باشد و مطالب جدیدی اضافه شود، دانش‌آموزان فکر می‌کردند بیشتر به اختراعات و اکتشافات علمی بپردازد درحالی‌که ساده‌تر از پایه‌ی سوم بوده است. نتایج حاکی از دیدگاه دانش آموزان، برنامه درسی تجربه شده درس علوم در راستای برنامه قصد شده است. همچنین بیشتر به جنبه‌ی زیست‌شناسی درس پرداخته‌شده و آزمایشات انجام‌یافته آن باعث شده بیشتر به نسبت به اطرافشان دقیق‌تر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of Phenomenological experiential curriculum Fourth grade science class from the perspective of Female Students in elementary schools

چکیده [English]

Experts curriculum different perspective on the types and levels have provided curriculum. The Study is the investigation of Phenomenological experiential curriculum fourth grade science class from the perspective of Female Students in elementary schools.This study is a qualitative and phenomenological. The statistical populations of this study were the entire students in the Fourth grade of elementary were selected as samples based on random stratified sampling compatible to the size. The number of samples to collect data from semi structured interviews and focus groups were organized. That 3 groups of 5 people from 6 classes in the school were selected and Students were interviewed and their opinions discussed about the curriculum, experienced, imaginative curriculum, hidden curriculum, interactive curriculum, Parental relationships, curriculum covered and Self-reflection. Students expressed their opinions fourth grade science class content replication and extension of fifth grade science class, whereas before the expected content more advanced and more difficult and students were thinking more of their inventions and scientific discoveries, while the fourth grade was easier than the third grade. Results showed that from the perspective of students, experienced curriculum in science class that the application is intended. Also, most discussed aspects of biology lessons and experiments carried out more than it has to be more careful around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenological
  • Experiential Curriculum
  • Science Class
  • Female students
  • Fourth grade