طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر، هرسی و بلانچارد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه درسی دانشگاه هرمزگان

2 دانشجوی روزانه دکترا برنامه درسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی است، برای این منظور، با استفاده از روش تحلیلی– استنتاجی، سه هدف را دنبال می کند: 1- بررسی دیدگاه آیزنر در زمینه نقش معلم در فرایند برنامه درسی 2- بررسی نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد 3- طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری وضعی هرسی و بلانچارد؛ آیزنر در بیان دیدگاه خود با نگاهی ظریف، دقیق و زیباشناسانه، نقش معلم را در تدوین و اجرای برنامه درسی به تصویر کشیده است، اما برای بهره برداری عملی از دیدگاه خود، راهکاری ارائه نکرده است؛ از آنجایی که استفاده از یک روش برنامه ریزی در تمام موقعیتها درست به نظر نمی رسد، لذا، در این پژوهش، با انطباق بر دیدگاه آیزنر و نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد، الگوی اقتضایی برنامه درسی طراحی شد؛ طرح الگوی اقتضایی برنامه درسی نشان داد که سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که آمادگی معلمان (توانایی و تمایل) کم باشد (R1) ،کاملاً منطبق بر سبک آمرانه (S1) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان کم و تمایل آنها پایین تا متوسط است(R2)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری قبولاندنی(S2) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی معلمان، زیاد و تمایل آنها متوسط به بالا است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری مشارکتی (S3) و سبک نفوذ برنامه ریز درسی در وضعیتی که توانایی و تمایل معلمان زیاد است (R3)، کاملاً منطبق بر سبک رهبری تعویضی(S4) مدل هرسی و بلانچارد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of Curriculum Situational Model with Coincidence on Eisner and Hersey & Blanchard Theories

نویسندگان [English]

  • Hossein Zainalipour 1
  • Somaya Zare 2
  • Yaghoob Raissi Ahvan 2
1 assistant prof. of curriculum, Hormozgan university
2 Phd student of curriculum of Hormozgan university
چکیده [English]

Designing of Curriculum Situational Model
with Coincidence on Eisner and Hersey & Blanchard TheoriesAbstract
The goal of this research was the designing of curriculum situational model. This study has been done through content analysis method: 1- Content analysis Eisner theory concern to teachers role in curriculum process 2- Content analysis Hersey &.Blanchard situational leadership theory 3- designing of curriculum situational model with coincidence on Eisner , Hersey &.Blanchard theories; Designed model indicated : 1- Programmer leadership style into teachers with low readiness is coincident on Telling leadership style (S1) 2- Programmer leadership style into teachers with low ability and low-moderate willing is coincident on Selling leadership style (S2) 3- Programmer leadership style into teachers with high ability and moderate- high willing is coincident on Participating leadership style (S3) 4- Programmer leadership style into teachers with high ability and high willing is coincident on Delegating leadership style (S4).

Key words: Situational Leadership, Intended Curriculum, Operational, Preassigned, Cooperational Behavior, Readiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Leadership
  • Intended Curriculum
  • Operational
  • Preassigned
  • Cooperational Behavior
  • Readiness