برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مؤلفه ها و راهکارهای تربیتی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله تبیین برنامه درسی پژوهش محوری با تاکید بر ماهیت،ضرورت ها، مولفه ها و راهکارهای تربیتی است. روش مورد استفاده در این پژوهش،با توجه به ماهیت موضوع توصیفی از نوع مطالعات اسنادی(کتابخانه ای) است.برای دستیابی به داده های معتبر در فرایند پژوهش به شیوه ی تحلیل مضمون با استفاده از فیش برداری به استخراج متون و مفاهیم از تمامی منابع اعم از کتاب ها، مجلات خارجی و داخلی مبادرت شد. فرایند کار بدین صورت انجام گرفت که ابتدا ماهیت رویکرد پژوهش محوری تبیین و سپس ضرورت های رویکرد پژوهش محوری در آموزش و پرورش تبیین و تشریح و در ادامه ضمن شناسایی مولفه های پژوهش محوری به ارائه راهکارهای برخواسته ازاین رویکرد، و کاربست آن درآموزش و پرورش پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد در دنیای امروز به دلیل روبرو شدن افراد به خصوص دانش آموزان با عامل تغییر و دگرگونی،سبک سنتی آموزش، دیگر جوابگو نیست و لازم است دانش آموزان به اهرمی به نام تفکر ورزیدن و تفکر خلاق مجهز شوند تا ضمن کسب مهارت های تفکر و حل مسائل، کارایی لازم را در پاسخ به تغییرات محیطی داشته باشند. رویکرد پژوهش محوری رویکردی است که لزوم کاویدن محیط و موقعیت های آن را برای دانش آموزان به ارمغان می آورد و در آن به جای انباشت اطلاعات در ذهن، نحوه ی یادگیری و یا به عبارتی یادگیری یادگرفتن را مدنظر قرار می دهد و مشخصاتی همچون پویایی، همکاری و مشارکت، تکامل دانش و مهارت، پرسشگری، تفکر انتقادی، تحکیم ساخت شناختی و حل مسئله را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiry-based curriculum: nature, necessity, components and Educational Strategies..................................

چکیده [English]

The aim of this study was to explained the Inquiry-based curriculum with an emphasis on nature, necessity, components and educative strategies. The method used in this study, according to the nature of the subject is descriptive documentary research (library) . To achieve valid data content by analysis method used in the research process by taking notes conducted To extract texts and concepts from all sources such as books & magazines. In this way the process was carried out Inquiry based Approach to explain the nature and necessity in education, in the end, also were discussed to identify the components of the solutions arising from this approach and its application in education. The findings showed that because of people, especially students face the world today, with an agent of change and transformation, traditional-style training does not work anymore and be sure students are equipped to leverage the thinking and creative thinking , while thinking skills and problem solving, capable to respond to changes in their environment. An approach that has emerged in recent decades to promote this important approach is Inquiry based approach ,The need to explore the environment and the opportunities it brings for students and accumulation of information, rather than the mind, learning how to learn. This approach features is such as dynamics, collaboration, development of knowledge and skills, questioning, critical thinking, problem solving and strengthen the cognitive structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Inquiry based Approach"
  • "nature"
  • "necessity"
  • "components"
  • solutions"