پژوهش های کیفی در برنامه درسی (QRIC) - مقالات آماده انتشار