نویسنده = حسین شکوهی فرد
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 83-107

10.22054/qric.2016.7071

سمیه گیوکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ حسین شکوهی فرد؛ اسدالله زنگویی


2. طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 73-106

10.22054/qric.2016.7036

محمد اکبری بورنگ؛ علی اکبر عجم؛ حسین جعفری ثانی؛ رضا صابری؛ حسین شکوهی فرد


شماره‌های پیشین نشریه